Privacyverklaring

Wij, Vermeulen Verzekeringen & Risicomanagement, verwerken persoonsgegevens om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn en een juiste dienstverlening te kunnen garanderen.

Wij gaan met uw gegevens om die in overeenstemming is met de privacywetgeving:
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw persoonsgegevens
Wij zullen er alles aan doen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij zijn hiervoor verantwoordelijk en dienen daarbij te voldoen aan de eisen van de privacywetgeving.

Voor bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens gelden weer extra eisen. Deze verwerken wij uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.

Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Doel van de gegevensverwerking
Uw gegevens gebruiken wij voor het adviseren over, te bemiddelen bij het afsluiten van financiële producten, en deze in uw opdracht te beheren.

De gegevens kunnen ook gebruikt worden om onze dienstverlening met u te onderhouden en de relatie met elkaar te versterken.

Verstrekken van gegevens aan derden
U kunt erop vertrouwen dat wij de van u ontvangen persoonsgegevens niet zomaar verstrekken aan anderen.
Wij delen de gegevens alleen met derden wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Is deze partij een zelfstandige verantwoordelijkheid op het gebied van privacy, zoals een verzekeraar, dan is er geen speciale overeenkomst nodig. In andere gevallen hebben wij met de partij afspraken gemaakt, vastgelegd in een overeenkomst of anderszins, om uw privacy te waarborgen.

Als wij op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak uw gegevens moeten afgeven, dan zijn wij dat verplicht.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben, bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

Als onze relatie of overeenkomst eindigt, dan bewaren wij de persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Uw rechten
U heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u ontvangen. Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan kunnen wij helaas geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

Daarnaast heeft u ook recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Tevens heeft u recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens. Verwijdering kan alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.

Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u doen door contact met ons op te nemen. U ontvangt dan binnen 4 weken een antwoord op uw verzoek.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Een laatste versie is altijd beschikbaar op onze website.

Klachtrecht
Zoals hierboven aangegeven, gaan wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens. Heeft u desondanks een vraag of klacht over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Onze contactgegevens zijn:

Vermeulen Verzekeringen & Risicomanagement

Goudsbloemlaan 3

1171 MD Badhoevedorp

T 020 449 00 08

E info@vermeulenverzekeringen.nl

W vermeulenverzekeringen.nl

 

Een beknopte toelichting privacyregels: ons kantoor, de verzekeraar en ù, kunt u nalezen op onze website.

 

Print deze pagina